โปรแกรม

Curriculum/หลักสูตร


อนุบาลแพรี่ เราได้จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นและใส่ใจเพื่อนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 ถึงอนุบาลปีที่ 3 ที่จะเป็นไปอย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของโรงเรียน ดังนี้ "ปราดเปรื้อง เรืองปัญญา ได้ภาษา มีวินัย" นักเรียนจะได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถโดยผ่านการฝึก คิดวิเคราะห์ควบคู่ไปกับการใช้ตรระและเชาว์ปัญญาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมชาติและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ทุก ๆ คน โรงเรียนของเราพร้อมเสมอในการจัดเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเด็ก ๆ ทุกคนในสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัย

เราใช้หลักสูตรและตำราตามรูปแบบอังกฤษ (Brilish Curriculum) เราเป็นโรงเรียนอนุบาล 2 ภาษาที่ถ่ายทอดวชาการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ 80% จากคาบเรียนทั้งหมด มุ้งเน้นการเรียนการสอนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่มีประสิทธิภาพและได้ผลจริง คือ กลุ่มละ 5-15 คนต่อห้อง ที่ผ่านมานักเรียนจึงสามารถใช้ภาษาแลสื่อสารได้จริง ณะครผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลของเรามีเป้าหมายในการเตรียมพร้อมเด็กอนุบาลทุกคนให้มีความสามารถและศักยภาพที่ดีพร้อมเพื่อง่ายต่อการที่จะไปศึกษาต่อในโรงเรียนประถมศึกษาต่อไป เราได้จัดเตรียมระบบการเรียนที่เข้มงวดผ่านระบบการสอนที่มีประสิทธิภาพและสนุกสนานในวิชาต่าง ๆ ดังนี้ English, Phonic, Science, Math, Moral, Art, Cooking, Library, Music, Physical, Education and Thai Language (เรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชายกเว้นภาษาไทย) แลวิชาพิเศษหลังเลิกเรียน Afterschool clubs คือ Logic, Taekwondo, Chinese Language and Thai Language